Cola Epoxi Araldite Hobby 10 Minutos

Cola Epoxi Araldite Hobby 10 Minutos

  • Marca

    TekBond

  • Tamanho

    16gr 1,8kg